Beleid

Het beleid van de directie van NNRD richt zich op het tot stand brengen, behouden en bewaken van een effectief en economisch verantwoord managementsysteem. Doel is dat NNRD op elk moment voldoet aan de eisen en wensen die zowel opdrachtgever als overheid aan ons stellen. Deze eisen en wensen zijn in goed overleg (schriftelijk) vastgelegd en kunt u hieronder nalezen.

Het kwaliteitszorgbeleid

Het kwaliteitszorgbeleid (waar de aandachtspunten Milieu en Arbo onderdeel van uit maken) is door de directie als volgt nader geformuleerd:

• Het voeren van een doelmatige beheersing van kwaliteitsaspecten gedurende alle processen binnen NNRD steeds afgestemd op de eisen die met de opdrachtgever zijn overeengekomen.
• Het realiseren van continue verbetering van de prestaties van NNRD en het realiseren van een zo hoog mogelijke klantentevredenheid.
• Het behouden van kennis en ervaring, het efficiënter maken van het voortbrengingsproces, het reduceren cq. voorkomen van klachten, afwijkingen, (bijna) ongevallen en schades
• Het handhaven van een managementsysteem dat ten minste voldoet aan de voorwaarden van de internationale kwaliteitsnorm NEN-ISO 9001:2008 en NEN-ISO 14001:2004.
• Het voldoen aan relevante wet- en regelgeving.

Het zorgbeleid

De uitvoering van het zorgbeleid wordt gekenmerkt door de volgende uitgangspunten:

• Van alle werknemers wordt verlangd, dat zij vanuit hun functie naar vermogen aan het uitgesproken beleid bijdragen. Zij zullen relevante gegevens objectief registreren om aan te tonen dat het beleid daadwerkelijk wordt nageleefd.
• De directievertegenwoordiger, de directeur, en de kwaliteitscoördinator(en) zijn belast met het opstellen en in stand houden van het gehele kwaliteitszorgsysteem volgens de NEN-ISO 9001:2008 en NEN-ISO 14001:2004.
• De directeur en de bedrijfsleider zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van het kwaliteitsbeleid.
• Elk jaar worden doelstellingen en de werking van het managementsysteem geëvalueerd, worden nieuwe doelstellingen geformuleerd en gecommuniceerd.

Veiligheid, gezondheid en milieu

Naast het belang van een managementsysteem volgens de ISO 9001-norm onderkent de directie het belang van de beheersing van de aspecten veiligheid, gezondheid en milieu. Praktisch betekent dit onder andere het volgende:

• Er zal continu aandacht worden geschonken aan het voorkomen van persoonlijk letsel. Dit kan in de vorm van opleidingen, materieelbeheer, overleg, etc. Hierbij geldt de stelregel dat problemen beter bij de bron kunnen worden aangepakt in plaats van het treffen van beschermende maatregelen.
• Naast de zorg voor de werknemers zal ook steeds de veiligheid van (ingehuurde) derden centraal staan. Gezien de bedrijfsactiviteiten gaat het dan met name over het personeel van collega-bedrijven en opdrachtgevers, waarmee eventueel op een werklocatie samengewerkt moet worden.
• Door een betere registratie en optimale aandacht voor preventie, zal getracht worden materiële en immateriële schade zoveel mogelijk te minimaliseren. Ook milieubelasting en -schade zal met een optimale inspanning zoveel mogelijk worden beperkt, bijvoorbeeld het zorgvuldig scheiden en afvoeren van afvalstromen op de werkplek, het zorgvuldig behandelen van afval en het voorkomen van onnodige verspilling van energie.

Wanneer beslissingen omtrent de bedrijfsvoering moeten worden genomen, krijgen veiligheid, gezondheid en milieu prioriteit boven economische aspecten, uiteraard voor zover de gezondheid van het bedrijf dit toelaat. De directie van NNRD is verantwoordelijk voor het uitdragen, het doen begrijpen en het toepassen van het kwaliteitsbeleid.